Jaarlijks archief 2019

doorRedaktie Honderdhoeven

Agenda Jaarvergadering 1 april 2019

Uitnodiging: ledenvergadering “De Honderd Hoeven”.

Graag willen wij u uitnodigen voor de 35ste ledenvergadering van heemkundekring De Honderd Hoeven. Na de vergadering is er een korte pauze.

Na de pauze is er een lezing over glas-in-lood ramen door Caspar Dingjan. Hij zal ingaan op de verschillende technieken en daarbij ook voorbeelden uit de omgeving laten zien.
Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig na te praten met een hapje en een drankje.

Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op: Maandag 1 april 2019 vanaf 20.00 uur in ons heemhuis “De Pastorij” St. Janstraat 20 in Hoeven. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De agenda van de ledenvergadering is als volgt samengesteld:
1) Opening en welkom.
2) Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 19 maart 2018. (zie bijlage )
3) Jaarverslag van de secretaris.
4) Verslag van de kascontrole commissie
5) Jaarverslag van de penningmeester.
6) Verkiezing reserve lid kascontrole commissie.
7) Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn Adrie van der Logt en Mario Manniën. Statutair aftredend zijn Jos Vermunt en Lia Uitdehaag. Beiden stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Cees Matthijssen die al een aantal jaren actief is in de woensdagochtend werkgroep en Facebook beheerder is te benoemen in het bestuur. Het komende jaar gaan we op zoek naar een zevende bestuurslid die zich actief wil inzetten voor onze heemkundekring. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit tot een week voor de vergadering doen bij de secretaris.
8) Verkiezing voorzitter. Jos Vermunt stelt zich weer herkiesbaar als voorzitter.
9) Activiteiten programma 2019-2020.
10) Rondvraag.

Bij leden die wel een machtiging hebben afgegeven wordt de contributie begin maart 2019 automatisch afgeschreven.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie en hun contributie voor het jaar 2019 nog niet hebben overgemaakt worden verzocht deze contributie van 20 euro, (meer mag natuurlijk ook) zo spoedig mogelijk over te maken op NL89 INGB 0005408690 tnv heemkundekring “De Honderd Hoeven” onder vermelding van “contributie 2019”. Leden die voor 1 april 2019 geen contributie hebben betaald ontvangen een betalingsverzoek van 22 euro inclusief 2 euro administratiekosten.

doorCees Matthijssen

Verslag jaarvergadering 19 maart 2018

Verslag van de ledenvergadering van heemkundekring De Honderd Hoeven
d.d 19 maart 2018.

Aanwezig: Het voltallige bestuur en ca. 60 leden.
Afwezig: Er waren geen formele afmeldingen.

1) Opening van de vergadering a. Voorzitter Jos Vermunt opent om 20.00 uur de vergadering, nadat iedereen voorzien is van een kopje koffie of thee. Hij heet iedereen van harte welkom en is blij dat zoveel leden aanwezig zijn. Hij vermoedt dat de meeste aanwezigen niet voor de jaarvergadering maar voor het programma na de pauze is gekomen, wanneer er videobeelden uit 2013 over enkele bedrijven in Hoeven worden getoond.

2) Verslag van de vorige ledenvergadering op 27 maart 2017. a. Het verslag was met de uitnodiging voor deze vergadering rondgestuurd. Er waren geen opmerkingen over dit verslag en kon dus zonder wijzigingen worden vastgesteld. Waarvoor dank aan de secretaris.

3) Jaarverslag van de secretaris. a. Dit verslag lag voor de vergadering ter inzage en werd door de secretaris toegelicht. Afgezien van een verkeerde schrijfwijze van de naam van de spreker Wouter van Straten van de lezing op 26 februari 2018 waren er geen andere vragen. De naam zal in het te archiveren verslag worden aangepast.

4) Verslag van de kascontrole commissie. a. Ad Uitdehaag doet mede namens Jan Verschuuren verslag van de kas controle. Er zijn geen fouten gevonden tijdens de kascontrole over de periode 2017-2018. De penningmeester krijgt een applausje voor zijn werk.

5) Jaarverslag van de penningmeester. a. Dit verslag lag ook aan het begin van de vergadering ter inzage en wordt door onze penningmeester Adrie van der Logt toegelicht. Voor het eerst sinds vele jaren hebben we een nadelig saldo van bijna 2500 euro. Dit komt voornamelijk, zoals aangegeven in de vorige ledenvergadering, door de extra investeringen die gedaan zijn om onze videopresentaties bij de tijd te laten zijn. b. Een van de leden vraagt zich af waarom ondanks de hogere uitgaven voor energie, dan eerder begroot, toch de begroting voor het komende jaar niet is verhoogd? Onze penningmeester merkt hierover op dat het hem de afgelopen jaren nog niet is gelukt een juiste inschatting van die uitgaven te maken, omdat het hier voornamelijk om verwarmingskosten gaat en de weersvoorspellingen een jaar vooruit zeer onbetrouwbaar zijn.

6) Verkiezing reserve lid kascontrole commissie. a. De heer Ad Uitdehaag wordt bedankt voor zijn bijdrage aan de kascontrole en zal worden vervangen door reserve lid Frank Rockx.
Volgend jaar wordt de kas dus gecontroleerd Jan Verschuuren en Jan Zagers. Reserve is dan Frank Rockx.

7) Bestuursverkiezing. a. Er zijn geen nieuwe kandidaten aangemeld. De regulier aftredende, maar herkiesbare bestuursleden Paul Bakkers en Piet Lauwerijssen worden dus herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar.

8) Activiteitenprogramma 2018-2019 a. Voorzitter Jos Vermunt geeft een korte uiteenzetting van de te verwachten activiteiten. Dat zal in grote lijnen hetzelfde zijn als het afgelopen jaar met dit verschil dat er dit jaar wel een einde-jaars tentoonstelling zal worden georganiseerd over De Rijken Eik.

9) Rondvraag a. Behalve een korte uiteenzetting over het onderwerp van jaarboek 35 nl. Trans-Atlantische emigranten aan het begin van de vorige eeuw en de contacten die inmiddels met geëmigreerde families zijn gemaakt en ook al in Hoeven door de heemkundekring zijn ontvangen, werden er geen dringende vragen gesteld.

10) Introductie nieuwe website. a. Mario Manniën geeft een korte introductie over onze nieuwe gemoderniseerde website die sinds een week in de lucht is.

11) Sluiting a. Voorzitter Jos Vermunt sluit de vergadering om na de pauze door te gaan met het vertonen van enkele video’s die in 2012 en 2013 zijn gemaakt door John Jochems.

12) Na afloop van de video’s is er nog tijd voor een informeel praatje met de aanwezigen. Door velen ervaren als een gezellige en inspirerende avond.

Opgemaakt 20 maart 2018
Door Secretaris van heemkundekring De Honderd Hoeven
P.C Lauwerijssen

doorCees Matthijssen

Carnavalsquiz

Woensdag 27 februari werd voor de 5de maal de carnavalsquiz georganiseerd.
Dit gebeurd in samenwerking met Radio Peejenland.
36 teams van 5 personen namen deel aan deze quiz, de winnaar werd voor de 3de maal muzikaèl.

doorCees Matthijssen

Agenda Jaarvergadering

Uitnodiging: ledenvergadering “De Honderd Hoeven”.

Graag willen wij u uitnodigen voor de 35ste ledenvergadering van heemkundekring De Honderd Hoeven. Na de vergadering is er een korte pauze.
Na de pauze is er een lezing over glas-in-lood ramen door Caspar Dingjan. Hij zal ingaan op de verschillende technieken en daarbij ook voorbeelden uit de omgeving laten zien.
Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig na te praten met een hapje en een drankje.
Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op: Maandag 1 april 2019 vanaf 20.00 uur in ons heemhuis “De Pastorij” St. Janstraat 20 in Hoeven. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De agenda van de ledenvergadering is als volgt samengesteld:
1) Opening en welkom.
2) Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 19 maart 2018. (zie bijlage )
3) Jaarverslag van de secretaris.
4) Verslag van de kascontrole commissie
5) Jaarverslag van de penningmeester.
6) Verkiezing reserve lid kascontrole commissie.
7) Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn Adrie van der Logt en Mario Manniën. Statutair aftredend zijn Jos Vermunt en Lia Uitdehaag. Beiden stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Cees Matthijssen die al een aantal jaren actief is in de woensdagochtend werkgroep en Facebook beheerder is te benoemen in het bestuur. Het komende jaar gaan we op zoek naar een zevende bestuurslid die zich actief wil inzetten voor onze heemkundekring. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit tot een week voor de vergadering doen bij de secretaris.
8) Verkiezing voorzitter. Jos Vermunt stelt zich weer herkiesbaar als voorzitter.
9) Activiteiten programma 2019-2020.
10) Rondvraag.

Bij leden die wel een machtiging hebben afgegeven wordt de contributie begin maart 2019 automatisch afgeschreven.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie en hun contributie voor het jaar 2019 nog niet hebben overgemaakt worden verzocht deze contributie van 20 euro, (meer mag natuurlijk ook) zo spoedig mogelijk over te maken op NL89 INGB 0005408690 tnv heemkundekring “De Honderd Hoeven” onder vermelding van “contributie 2019”. Leden die voor 1 april 2019 geen contributie hebben betaald ontvangen een betalingsverzoek van 22 euro inclusief 2 euro administratiekosten.