Agenda Jaarvergadering

doorCees Matthijssen

Agenda Jaarvergadering

Uitnodiging: ledenvergadering “De Honderd Hoeven”.

Graag willen wij u uitnodigen voor de 35ste ledenvergadering van heemkundekring De Honderd Hoeven. Na de vergadering is er een korte pauze.
Na de pauze is er een lezing over glas-in-lood ramen door Caspar Dingjan. Hij zal ingaan op de verschillende technieken en daarbij ook voorbeelden uit de omgeving laten zien.
Na afloop is er gelegenheid om nog gezellig na te praten met een hapje en een drankje.
Deze ledenvergadering zal plaatsvinden op: Maandag 1 april 2019 vanaf 20.00 uur in ons heemhuis “De Pastorij” St. Janstraat 20 in Hoeven. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De agenda van de ledenvergadering is als volgt samengesteld:
1) Opening en welkom.
2) Goedkeuring verslag van de ledenvergadering van 19 maart 2018. (zie bijlage )
3) Jaarverslag van de secretaris.
4) Verslag van de kascontrole commissie
5) Jaarverslag van de penningmeester.
6) Verkiezing reserve lid kascontrole commissie.
7) Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar zijn Adrie van der Logt en Mario Manniën. Statutair aftredend zijn Jos Vermunt en Lia Uitdehaag. Beiden stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Cees Matthijssen die al een aantal jaren actief is in de woensdagochtend werkgroep en Facebook beheerder is te benoemen in het bestuur. Het komende jaar gaan we op zoek naar een zevende bestuurslid die zich actief wil inzetten voor onze heemkundekring. Leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie kunnen dit tot een week voor de vergadering doen bij de secretaris.
8) Verkiezing voorzitter. Jos Vermunt stelt zich weer herkiesbaar als voorzitter.
9) Activiteiten programma 2019-2020.
10) Rondvraag.

Bij leden die wel een machtiging hebben afgegeven wordt de contributie begin maart 2019 automatisch afgeschreven.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven voor het innen van de contributie en hun contributie voor het jaar 2019 nog niet hebben overgemaakt worden verzocht deze contributie van 20 euro, (meer mag natuurlijk ook) zo spoedig mogelijk over te maken op NL89 INGB 0005408690 tnv heemkundekring “De Honderd Hoeven” onder vermelding van “contributie 2019”. Leden die voor 1 april 2019 geen contributie hebben betaald ontvangen een betalingsverzoek van 22 euro inclusief 2 euro administratiekosten.

Over de auteur

Cees Matthijssen editor

Geef een reactie