Skip to main content
Geen categorie

Oude krantenberichten

By 22 maart 2023No Comments

De Grondwet, 2 januari 1923

HOEVEN. Brutaal. Zekere S. ging zich bij C. H. werkloos melden. C. H. bemerkte toen dat S. wel werk had. Hij verbood daarom S. dat, wanneer hij werk had, zich niet werkloos mocht melden. Vervolgens maakte S. zich kwaad en ging C. H. met de schop te lijf. C H. deed aangifte bij de politie, waarna S. in het cachot werd gezet.

De Grondwet, 1 februari 1923

KOE OP HOL.

Zekere K. uit Hoeven vervoerde naar het gesticht Charitas gistermiddag een koe, toen het beest plotseling op hol sloeg. Het rende door de tuinen achter de woninkjes op Kalsdonk en was in een ommezien verdwenen. Men vermoedde dat het dier dol was geworden.

Hedennacht trof een rijksveldwachter de koe aan onder Zegge, waar hij het heeft neergeschoten. Of er persoonlijke ongelukken gebeurd zijn is niet bekend.

De Grondwet, 7 februari 1923

HOEVEN.

– Uitvoering. De uitvoeringen op l.l. Maandag en Dinsdag van de Fanfare St.Cecilia zijn uitstekend geslaagd. Alle stukken werden uitstekend gespeeld. Na afloop der opvoering van de stukken bedankte de voorzitter de aanwezigen voor hunne trouwe opkomst, en daarna nam de heer Kerstens van Zegge het woord die de Hoevenaren aanspoorde donateur te worden van de Fanfare St. Cecilia, want zeide hij, zonder geld kan de fanfare niet blijven bestaan en wanneer de Hoevenaren donateur worden, dan zal de fanfare St. Cecilia groeien en bloeien.

– Bloedvergiftiging. Zekere C. M. liet Zondagmorgen een riek in haar voet vallen.

Zij voelde er geen pijn aan en ging als gewoonte naar de kerk. Maar in de kerk begon haar voet pijn te doen en te zwellen. Zij was niet meer in staat om naar huis te gaan, en is toen met de wagen naar huis gereden. De dokter constateerde bloedvergiftiging.

De Grondwet, 8 februari 1923

HOEVEN.

– Oprichting pompstation. Door de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord West Brabant is aan Burgemeester en Wethouders vergunning gevraagd een pompsation te Bosschenhoofd op te richten.

In dit pompstation zal water van den bodem onttrokken worden door middel van centrifugaalpompen, welke door middel van riemen door stoommachines  aangedreven worden. Deze centrifugaalpompen weren het water naar reinigings inrichtingen, van waar een reinwaterkelder vloeit. Uit deze reinwaterkelder wordt het water door dubbel werkende plungerpompen welke door direct daaraan gekoppelde stoommachines gedreven worden, onder druk gebracht en in een buisleiding geperst. De stoommachines voor de centrifugaalpompen hebben elk 18

waterpaardekrachten, die voor de plunger pompen elk 67 W. P. K.

De Grondwet, 13 februari 1923

BOSSCHENHOOFD. Tooneel. J.l. Vrijdag en Zaterdag gaf onze tooneelvereeniging “Nooit Gedacht” hare tweede uitvoering, beide avonden voor een stampvolle zaal, ja zelfs ’s Vrijdags zoo overvol, dat als ’t ware de menschen opeengestapeld zaten, waarom dan ook door ’t bestuur onmiddellijk werd besloten en aan ’t publiek medegedeeld, dat bij een volgende uitvoering drie avonden zouden worden gegeven om meer plaats te winnen. Alle rollen werden, op enkele kleine

uitzonderingen na, uitmuntend gespeeld, ’t welk duidelijk werd bewezen door ’t uitbundig gelach. Na afloop werd door den voorzitter de aanwezigen een hartelijk woord van dank toegesproken voor hunne opkomst, waarna allen zeer voldaan over de prestatie van deze nieuwe vereeniging huiswaarts keerden.

De Grondwet, 23 februari 1923

HOEVEN. Nieuwe duivenclub. In deze gemeente hebben eenige duivenliefhebbers weer een nieuwe duivenclub opgericht. De club is genaamd “de Posthoorn” gevestigd bij den heer H. Jochems en bestaat uit 10 leden.

De Grondwet, 5 maart 1923

HOEVEN. Oprichting pompstation.

Door B. en W. alhier is aan de N.V. Waterleiding Maatschappij “Noord West Brabant” op 2 maart 1923 vergunning verleend tot oprichting van een pompstation en het plaatsen van stoommachines op het perceel dezer gemeente, kadastraal bekend sectie G. no. 1123.

De Grondwet, 7 maart 1923

HOEVEN. Benoemd. In plaats van Mej. Jacoba Steijger, onderwijzeres alhier, is met ingang van 10 April benoemd onze vroegere dorpsgenote Mej. Johanna Vermunt, thans onderwijzeres te Kerkrade.

De Grondwet, 7 maart 1923

Wonder-ei. J. Vermunt, wethouder in deze gemeente, raapte Dinsdag j.l. een ei dat de lengte had van 12 C.M. Toen men het kookte en daarna openmaakte kwam men tot de ontdekking, dat er eerst een laag eiwit inzat en vervolgens weer een gewoon kippenei. Zulke eieren worden er niet veel geraapt.

De Grondwet, 27 maart 1923

– Naar Hakendover. Nu de gelegenheid weer bestaat om buitenlandsche bedevaartplaatsen te bezoeken, zullen met de a.s. Paaschdagen verschillende ingezetenen dezer gemeente een bedevaart maken naar Hakendover (België).

Leave a Reply